Wettelijke vermeldingen

Edition

Deze website wordt uitgegeven door:

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE, société par actions simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen)

Met maatschappelijke zetel te:

Rue de Longvic 42, 21300 Chenôve, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Dijon onder het nummer 798 251 559

Hoofdredacteur

De heer Briac LE LOUS in zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur van LABORATOIRES URGO HEALTHCARE

Redactionele verantwoordelijkheid

De redactionele verantwoordelijkheid wordt verzekerd door LABORATOIRES URGO HEALTHCARE SAS. Ideeën, informatie en reacties op de website kunt u ons meedelen via de contactrubriek onderaan de pagina.

Ontwerp en ontwikkeling van de website

Plan.Net – Maison de la Communication

Rue du Moulin des Bruyères 9 – 92400 Courbevoie – Frankrijk

Hosting

De website wordt gehost door LABORATOIRES URGO HEALTHCARE SAS te Rue de Longvic 42, 21300 Chenôve, Frankrijk.

Intellectuele eigendom

Deze website valt in zijn geheel onder de Belgische en internationale wetgeving wat betreft auteursrechten en literaire en artistieke eigendomsrechten. De toegang tot de informatie op de website door de gebruiker kan geenszins worden opgevat als de verlening van een licentie of een ander recht dan dat om de website te raadplegen. Alle rechten op reproductie zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische afbeeldingen. De op de website vermelde merken zijn al dan niet gedeponeerd door de ondernemingen wiens eigendom ze zijn. Elke gehele of gedeeltelijke al dan niet elektronische huidige of toekomstige reproductie en/of weergave en/of verspreiding is dan ook verboden, tenzij met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Het niet-naleven van dit verbod kan worden beschouwd als vervalsing, waarvoor de overtreder burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden.

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE waarschuwt dat het zijn intellectuele-eigendomsrechten via alle beschikbare wettelijke middelen zal handhaven.

Hyperlinks

De hyperlinks op de website www.alvityl.be die de bezoekers doorsturen naar andere websites maken LABORATOIRES URGO HEALTHCARE niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en voor websites waarnaar nieuwe links zouden kunnen verwijzen.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een hyperlink wil plaatsen naar de website www.alvityl.be heeft daarvoor de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van LABORATOIRES URGO HEALTHCARE nodig, die per post kan worden aangevraagd op het eerder vermelde adres.

Aansprakelijkheid

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE biedt geen enkele expliciete of impliciete garantie wat betreft de website www.alvityl.be in zijn geheel of een deel ervan. LABORATOIRES URGO HEALTHCARE stelt alles in het werk om correcte en actuele informatie aan te bieden op de website, maar kan dat niet garanderen; het kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of hiaten in de inhoud van de website.

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website www.alvityl.be of het feit dat de website onbereikbaar is.

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de toegang tot en inhoud van websites die verband houden met www.alvityl.be en websites waarnaar nieuwe links kunnen verwijzen.

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving om het even welk element van de website te wijzigen en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke gevolgen van die wijzigingen. Ook kan het niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen met de toegang tot de website of voor onderbrekingen van de verbinding.

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE behoudt zich het recht voor om de verspreiding van www.alvityl.be eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of te beëindigen zonder dat het daardoor voor eender welke gebeurtenis aansprakelijk kan worden gehouden.

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE verwerpt in het algemeen iedere aansprakelijkheid in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang tot de website of het gebruik van informatie op de website. De gebruiker draagt de volledige aansprakelijkheid en de risico’s die eruit kunnen voortvloeien.

Wijziging van de wettelijke vermeldingen

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving deze wettelijke vermeldingen te wijzigen.

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE raadt daarom de gebruikers aan om deze wettelijke vermeldingen regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Beleid wat betreft de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Artikel 1

 1. Verzameling van persoonsgegevens

Er worden bij de inschrijving via het contactformulier rechtstreeks van de gebruiker persoonsgegevens verzameld.

U kunt de cookievoorkeuren wijzigen:

 1. Doeleinden

De verwerking van persoonsgegevens door onze onderneming via het contactformulier vindt plaats voor de volgende doeleinden:

 • het beheren en uitsturen van mailings of newsletters en commerciële prospectie bij gebruikers die daarvoor hun toestemming hebben gegeven;
 • het beheren, verwerken en beantwoorden van vragen, aanvragen en verzoeken van gebruikers;
 • het beheren en verwerken van aanvragen voor inzage in, rectificatie of wissing van gegevens en bezwaar tegen of beperking van de verwerking.
 1. Juistheid en actualiteit van de gegevens

Het is de taak van de gebruikers die hun gegevens verschaffen om de juistheid en actualiteit daarvan te verzekeren. Door het valideren van het formulier verklaart en garandeert de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van dit Beleid en ermee instemt het na te leven.

 1. Doorgifte

De door onze onderneming verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Ze kunnen wel worden doorgegeven aan technische dienstverleners die mee instaan voor het bereiken van de bovenvermelde doeleinden.

 1. Bewaartermijn van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt voor een termijn die overeenstemt met de geldende wetgeving en/of normen.

De verzamelde persoonsgegevens worden bijgevolg gewist bij het optreden van een van de volgende gebeurtenissen:

 • einde van de bewaartermijn
 • uitoefening van het recht op wissing door een gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en de modaliteiten bepaald in punt 7 hieronder.
 1. Vertrouwelijkheid en integriteit

Onze onderneming past de nodige veiligheidsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en de integriteit van de verwerkte persoonsgegevens te bewaren.

Onze onderneming kan echter niet garanderen dat die maatregelen elk risico op openbaarmaking van de persoonsgegevens voorkomen en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eender welk veiligheidsprobleem, met name voor frauduleus gedrag van derden of veiligheidsproblemen veroorzaakt door de gebruiker.

Er is geen doorgifte van persoonsgegevens voorzien naar landen waarvan het beschermingsniveau niet overeenstemt met de geldende wetgeving.

 1. Recht op inzage/rectificatie en wissing/beperking/bezwaar

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebben de gebruikers het recht op inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens die door onze onderneming worden verwerkt. De gebruikers hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden.

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder een reden te moeten aangeven hun rechten uitoefenen via het contactformulier op onze website of een brief naar het volgende adres: Laboratoires URGO HealthCare, Service Consommateurs (Klantendienst) – Rue de Longvic 42, 21300 Chenôve, Frankrijk. Ze moeten daarbij ook een bewijs van hun identiteit voegen.

Zorg voor uw gezondheid: beweeg regelmatig. www.mangerbouger.fr.
Delen op Facebook'